Toimintasuunnitelma 2020 | Hämeenlinnan Vihreät ry

Toiminnan tarkoitus

Hämeenlinnan Vihreät ry:n tarkoituksena on edistää Vihreä Liitto rp:n linjausten mukaista politiikkaa paikallisesti Hämeenlinnassa. Keskeisenä tavoitteena on ekologisesti,  sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä kaupunki.

Yhdistys tarjoaa hämeenlinnalaisille aktiivisen kanavan osallistua poliittiseen keskusteluun, vihreän politiikan tekemiseen ja vihreiden arvojen mukaisiin tapahtumiin. Yhdistys edistää  näkyvästi poliittista keskustelua

Yhdistys toimii yhteistyössä valtuustoryhmän, muiden luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa syksyllä 2016 vahvistetun vaaliohjelman 2017–2021 tavoitteiden saavuttamiseksi. Kannatus lisääntyy  paikallisesti tuomalla ratkaisukeskeisiä vihreitä vaihtoehtoja kaupungin kehittämiseen sekä tuomalla esiin valtakunnallisia Vihreille keskeisiä teemoja kuten ilmastonmuutos, tasa-arvo ja suvaitsevaisuus.

Jäsenistö

Tavoitteena on yhdistyksen jäsenmäärän kasvu. Tavoitteena on saada yli sata jäsentä. Jäsenistöä informoidaan jäsenkirjeellä ja uudet jäsenet toivotetaan tervetulleiksi esim. puhelinsoitolla ja tervetuloa-sähköpostilla. Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa keskenään ja saada tietoa suljetussa FB-ryhmässä (Hämeenlinnan Vihreä keskusteluryhmä). Jäsenistöä ja kannattajia tarvitaan erilaisten tapahtumien järjestelyihin, yhdistyksen luottamustoimiin jne.

Näkyvyys ja viestintä

Yhdistyksen näkyvyyttä tuetaan aktiivisella viestinnällä. Yhdistys pyrkii myös vahvistamaan    poliittista keskustelua reagoimalla aktiivisesti ja oikea-aikaisesti kaupungin asukkaita koskeviin suunnitelmiin muun muassa some-kirjoituksilla ja muilla kannanotoilla yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa.

Yhdistyksellä on viestintävastaava, joka on hallituksen jäsen. Tiedottaja hoitaa tiedottamisen käytännön toteutusta yhdistyksen puheenjohtajan kanssa. Yhdistyksen ja valtuustoryhmän tiedottamisesta tehdään tiivistä yhteistyötä.

Yhdistyksen puheenjohtaja edustaa yhdistystä julkisuudessa ja antaa yhdistyksen yleiset  kannanotot. Luottamushenkilöt edustavat yhdistystä julkisissa kannanotoissa oman luottamustehtävänsä osalta. Jäsenistö ottaa kantaa pääsääntöisesti omissa nimissään, ellei  kannanottoa ole hyväksytty yhdistyksen hallituksessa, jolloin myös yhdistyksen   puheenjohtaja allekirjoittaa kannanoton.

Hallituksen sisäinen viestintä ja keskustelu käydään kokousten lisäksi sähköpostitse ja hallituksen suljetulla FB-sivulla.Yhdistys tiedottaa toiminnastaan yhdistyksen julkisilla verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja lehti-ilmoituksilla.

Tapahtumat ja tilaisuudet

Tapahtumat ovat uusien ja vanhojen jäsenten sekä äänestäjien tarttumapinta yhdistykseen. Yksi vuoden päätapahtumista on osallistuminen Elomessuille. Viikko pari tämän jälkeen on hyvä järjestää tutustumisilta, jonne Elomessuilla kiinnostuneet voidaan ohjata.

Valinnan mukaan vuoden aikana voidaan järjestää myös teemailtoja tai iltoja, joihin kutsutaan joku tunnettu Vihreä kasvo puhumaan (ajankohtaisesta) Vihreille tärkeästä teemasta. Vuonna 2020 se voisi olla jotain liittyen kunnallisvaaliehdokkuuteen. Myös valtuustoryhmän kanssa järjestetään tilaisuuksia ajankohtaisista päätöksentekoon tulevista asioista.

Voimme myös järjestää melko spontaaneja pieniä tapahtumia (pyöräretkiä, neulontatapaamisia, roskienkeruutalkoita, piknikejä jne.). Jäsenistön on tärkeää nähdä toisinaan myös vapaasti, ilman esityslistan lukkoonlyömää agendaa.

Osallistuminen muiden järjestämiin yleisötilaisuuksiin ja tapahtumiin lisää näkyvyyttä. Voidaan myös miettiä, voisiko yhdistys järjestää retken lähimatkailun tukemisen hengessä.

Oma toimitila

Oma toimitila on nähty tarpeelliseksi yhdistyksen näkyvyyden ja uskottavuuden lisäämiseksi. Sitä tarvittaisiin myös yhdistyksen omaisuuden säilytykseen, kokoustilaksi ja työskentelytilaksi. Vuoden 2020 aikana hallitus arvioi vuokraukseen liittyvät asiat. Mikäli vuokraukseen päädytään, niin asia käsitellään yhdistyksen kokouksessa. Näkyvyyden lisäämiseksi toimitilan on sijaittava ydinkeskustassa katutasolla.

Toimitila vaatii niin hallituksen, valtuustoryhmän kuin jäsenistönkin aktiivista työtä etenkin perustamisvaiheessa, mutta myös jatkuvassa käytössä. Toimitilaa pidetään sen aikaa, kun se on taloudellisesti kestävää.

Kuntavaalit 2021

Syksyllä 2020 valmistaudutaan kuntavaaleihin ehdokashankinnalla. Pidetään vaaleihin ja niihin liittyviin teemoihin info- ja keskustelutilaisuuksia. Yhdistyksen varat varataan suurelta osin tulevaan vaalityöhön. Tehdään suunnitelma näkyvyyden maksimoimiseksi ja vaaleissa menestymiseksi. Syksyllä tehdään kuntavaaliehdokkaiden kanssa Hämeenlinnan Vihreiden kuntavaaliohjelma.

Hallitustyöskentely ja kokoukset

Hallitus kokoontuu kerran kuussa tai tarvittaessa. Mahdollisuuksien mukaan tavataan ainakin valtuustoryhmän kanssa valtuustoinfoiltoina. Järjestetään yhteisiä avoimia kokouksia koko jäsenistölle ja vihreistä asioista kiinnostuneille. Osa hallituksen kokouksista voi olla suljettuja (esim. sähköpostikokoukset).

Kokouksista ilmoitetaan hallituksen sähköpostilistalla ja Facebook-ryhmässä. Avoimista kokouksista ilmoitetaan yhdistyksen FB-keskusteluryhmässä ja nettisivulla.

Hallitus hoitaa puheenjohtajan johdolla yhdistyksen asioita yhdistyksen sääntöjä noudattamalla ja toimintasuunnitelman ja talousarvion antamissa raameissa. Toimintaa   suunnitellaan ja toteutetaan joustavasti ja avoimesti ottaen  huomioon valtakunnallisesti ja  paikallisesti muuttuvat tilanteet.

Valtuustoryhmä

Valtuustoryhmä kokoontuu säännöllisesti valtuuston infoiltoina ja ennen valtuuston kokouksia. Valtuustoryhmän tapaamiset ovat pääsääntöisesti avoimia kokoontumisia. Valtuustoryhmää johtaa valtuustoryhmän puheenjohtaja. Valtuustoryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä yhdistyksen hallituksen kanssa. Valtuustoryhmä toimii sovitun toimintaohjeen mukaisesti.

Yhteistyö muiden vihreiden järjestöjen kanssa

Yhdistys toimii aktiivisena jäsenenä piirijärjestö Hämeen Vihreät ry:ssä. Yhdistys tekee  yhteistyötä lähiseudun vihreiden yhdistysten kanssa ja valtakunnallisten vihreiden järjestöjen kanssa.

Hämeenlinnan Vihreät lähettää edustajat puolueen järjestämiin tapahtumiin ja kokouksiin. Yhdistys tukee hallituksen jäsenten ja muiden aktiivien osallistumista koulutuksiin yhteistyössä piirin ja opintokeskus Vision kanssa.

Talous

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääosin luottamushenkilö- ja jäsenmaksuin sekä mahdollisin lahjoituksin. Taloussuunnittelussa pyritään takaamaan pitkäjänteinen toiminta ja näkyvyys. Kuntavaalit (2021) ovat yhdistyksen suurin ponnistus. Siihen varaudutaan keskittämällä suuri osa varoista kampanjatyöhön

Jos toimitilan vuokraukseen päädytään, se tulee viemään paljon varoja. Tällöin talous täytyy arvioida erityisen huolellisesti ja varautua erilaisiin vaihtoehtoihin seuraavan kahden toimintavuoden aikana. Pyritään kartoittamaan toimitilan vuokrauksen jakavia toimijoita. Hämeen piirin odotetaan osallistuvan toimitilan vuokraan.