Kuntavaaliohjelma 2021-2025

Kuntavaaliohjelma kertoo Hämeenlinnan Vihreille tärkeät painotukset. Vaaliohjelman periaatteita toteutetaan koko valtuustokauden ajan.

Kuntavaaliohjelma 2021–2025

Reilu muutos

• Ilmastonmuutos torjutaan kunnissa.
• Yhdenvertainen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen.
• Köyhyyttä vähennetään Hämeenlinnassa.
• Peruspalvelut yhdeltä luukulta, hyvinvointimittarit käyttöön.
• Muutokset suunnitelmallisia ja oikeudenmukaisia, kaikki pysyvät mukana.
• Päästöjä ja eriarvoisuutta vähennetään yhtä aikaa.
• Ylikulutuksesta kiertotalouteen.

Koulutus ja kasvatus

• Laadukkaat ja yhdenvertaiset varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut vetovoimatekijänä.
• Hämeenlinnan kouluista parhaita koko Suomessa.
• Terveet oppimistilat, koulurauha ja osaavat opettajat.
• Tarvittava oppimisen tuen jokaiselle tarvitsevalle.
• Hämeenlinnasta Suomen lapsi- ja perheystävällisin kaupunki.
• Panostus nuorisotyöhön ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen.
• Kestävän kehityksen oppimispolku kaikille hämeenlinnalaisille.
• Monimuotoiset opetusmallit, esim. kotaeskarit ja metsätunnit kouluissa.

Hyvinvointi ja terveys

• Huomioidaan kuntalaiset tasavertaisina kaikissa palveluissa.
• Panostus ja ohjaus ennaltaehkäiseviin palveluihin, yhden luukun periaate.
• Tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaan.
• Laajennetaan yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa.
• Rakennetaan liikkumaan houkuttelevia ympäristöjä.
• Hämeenlinnasta hyvä paikka kotoutua.
• Tuetaan ikäihmisten toimintakykyä ja osallisuutta kaupungissa.
• Vahvistetaan asukkaiden hyvinvointia kulttuuritoiminnan avulla.
• Edistetään asukkaiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
• Mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuus paranee.
• Saavutettavat ja esteettömät palvelut, niin fyysisesti kuin digitaalisestikin.

Kaupunkikehitys

• Kehitetään keskustaa joukkoliikenteen ja jalankulun ehdoilla.
• Rakennetaan koko keskustan alueelle yhtenäinen kevyenliikenteen verkosto.
• Kaavoituksessa huomioidaan Hiilineutraali Hämeenlinna -tavoitteiden saavuttaminen.
• Asukasosallisuuden edistäminen keskustan kehittämisessä.
• Lisää taidetta ja kulttuuria kaduille ja julkiseen rakentamiseen.
• Hämeensaareen rakennetaan uutta houkuttelevaa kaupunkia.
• Edistetään pitäjien elävää kyläkulttuuria.
• Kaupungin uudis- ja korjausrakentamisessa huomioidaan ilmasto- ja kiertotalouden ratkaisuja, esim. joutsenmerkitty rakentaminen.
• Kaupunkirakenteessa edistettävä kaupungin esteettömyyttä ja liikenneturvallisuutta.
• Matkaketjut ja liikenteen palvelut, työmatkalaisten palvelut huomioidaan.

Ympäristö

• Toteutetaan Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelmaa kunnianhimoisesti.
• Panostetaan toimivaan ja palvelevaan joukkoliikeenteeseen kaupunkialueella ja pitäjissä.
• Siirrytään jatkuvan kasvatuksen menetelmiin metsän hoidossa, säilyttää niissä monipuolinen lajisto ja antaa eri ikäisten puuston kasvaa.
• Pidetään huolta retkeily-, ulkoilu- ja virkistysalueista.
• Rakennetaan koko keskustan alueelle yhtenäinen kevyenliikenteen verkosto.
• Resurssiviisaudella taloudellista säästöä.
• Kaupungin julkisissa hankinnoissa otettava huomioon kiertotalous ja kestävä kehitys.
• Ilmastobudjetointi osaksi Hämeenlinnan päätöksentekoa.