Hämeenlinnan vihreiden kuntavaaliohjelma 2017 on nimeltään Mahdollisuuksien Hämeenlinna! Kaupungillamme on paljon sisäisiä vahvuuksia ja edullinen sijainti kasvukäytävän varrella. Hämeenlinna menestyy tulevaisuudessa kun huolehdimme kaupungin vetovoimatekijöistä: varmistetaan laadukas koulutus ja kasvatus, luodaan hyvinvoinikulttuuria, kehitetään kaupunkia ennakkoluulottomasti ja turvataan ympäristö.

VISIO

KOULUTUS JA KASVATUS

Vihreässä Hämeenlinnassa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ytimessä ovat lapset ja perheet sekä työntekijöiden osaaminen ja motivaatio. Ryhmäkokoja ei kasvateta ja huolehditaan toimintatilojen terveellisyydestä. Palvelut pidetään riittävän joustavina asukkaiden tarpeiden muuttuessa. Kaupunki huolehtii myös erityistä tukea tarvitsevista lapsista ja nuorista. Toiseen asteen koulutuspaikka tarjotaan kaikille. Historiallisena koulukaupunkina kaikenikäiset opiskelijat kuuluvat täällä katukuvaan jatkossakin.

 

 

 

HYVINVOINTIKULTTUURI

Vihreässä Hämeenlinnassa aktiivisten asukkaiden kansalaistoiminta on kaupungin sydän: liikutaan, harrastetaan ja toimitaan järjestöissä, joiden toimintaan tuetaan. Päätöksenteko on avointa ja vuorovaikutteista. Julkisten palveluiden laatu on kunnia-asia ja niitä käytetään paljon. Riittävät hoivapalvelut turvataan koko ihmisen elämänkaaren ajaksi vauvaiästä vanhuuteen. Kulttuuripalvelut sekä liikunta- ja harrastusmahdollisuudet kuuluvat yhdenvertaisesti kaikille.

 

 

 

KAUPUNKIKEHITYS

Vihreään Hämeenlinnaan kuuluu tiiviin keskustan ohella hyvin hoidetut erilaiset asuinympäristöt toimivien joukkoliikenneyhteyksien päässä. Kaupunkikeskustassa liikutaan ensi sijassa jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja joukkoliikenteen ehdoilla. Tarvittavat pysäköintiratkaisut on sijoitettu ydinkeskustan reunoille. Keskustan kaupallinen ydin ulottuu rautatieaseman ympäristöstä Goodmaniin. Keskustan määrätietoisesti kasvatettu asukasluku ja hyvät joukkoliikenneyhteydet asuinalueilta ja kylistä luovat kysyntää palveluille. Kaavoituksessa pidetään huolta myös edullisten vuokra-asuntojen riittävyydestä.

 

 

 

YMPÄRISTÖ

Vihreä Hämeenlinna on hiilineutraali kunta, jonka päätöksenteossa ympäristöarvot ovat aina mukana. Hämeenlinnassa pidetään huolta vesistöjen tilasta ja luonnon monimuotoisuudesta metsissä ja soilla. Arvokkaina luonto- ja kulttuuriympäristöinä Aulanko, Ahvenisto ja Evo ovat paitsi kaupungin käyntikortteja myös asukkaiden virkistys-, liikunta- ja pysähtymispaikkoja. Kaupunki edistää elinkeinojen ekologista kestävyyttä, kiertotaloutta ja kierrätyspalvelujen kehittämistä.

 

Ohjelma

KOULUTUS JA KASVATUS – MAHDOLLISTAVAT OPPIMISEN JA KEHITYKSEN

 • Pidetään ryhmäkoot ennallaan ja päivähoitoon pääsy mutkattomana
 • Mahdollistetaan terveet oppimistilat, koulurauha ja opettajien osaamisen kehittäminen kaikilla koulutustasoilla
 • Toteutetaan sukupuolten tasa-arvo kaikessa kasvatuksessa ja koulutuksessa
 • Pidetään huoli, että jokainen saa tarvittavan tuen omalla oppimispolullaan ja erityislapset sekä heidän vanhempansa huomioidaan yhä kattavammin
 • Kaikille peruskoulun päättäville tarjotaan toisen asteen opiskelupaikka
 • Annetaan resursseja etsivään nuorisotyöhön
 • Profiloidaan määrätietoisesti Hämeenlinnaa koulu- ja opiskelukaupunkina

HYVINVOINTI, HOIVA SEKÄ KULTTUURI JA LIIKUNTA – MAHDOLLISTAVAT AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN

 • Ehkäistään syrjäytymistä aktiivisessa yhteistyössä oppilaitosten, työvoimapalveluiden, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä vapaa-ajan palveluiden kanssa
 • Tuetaan omaishoitajien työtä
 • Tehdään kotouttaminen hyvin ja otetaan uudet suomalaiset mukaan
 • Huomioidaan työharjoittelu- ja kokeilupaikkoja tarjoavien yhteiskunnallista vastuuta kantavien yritysten toiminta
 • Tuetaan sukupolvien välistä vuorovaikutusta mahdollistamalla ikäihmisten kohtaaminen lasten ja nuorten kanssa eri palvelujen yhteistoiminnan kautta
 • Luodaan rakenteet ja prosessit monipuolisen kulttuurielämän riittävälle jatkuvuudelle
 • Tuetaan lasten ja nuorten järjestöjä sekä taiteen perusopetusta
 • Turvataan yhtäläiset harrastusmahdollisuudet kaikille ja tarjotaan maksuttomia vuoroja sekä paikkoja omaehtoisen harrastamisen tueksi
 • Tehdään arjen ympäristöjä, esimerkiksi koulun pihoja ja puistoja, jotka houkuttelevat liikkumaan
 • Tuetaan järjestöjen ja yhdistysten osallistavaa ja monipuolista toimintaa

KAUPUNKIKEHITYS – MAHDOLLISTAA IHMIS- JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET VALINNAT

 • Kehitetään kansallisia luontokohteita, kuten Aulanko, Ahvenisto ja Evo, ympäristöarvoista tinkimättä
 • Pidetään Hämeenlinna houkuttelevana asuinpaikkana kaikille
 • Kasvatetaan kaupungin väkilukua ja elvytetään kaupungin keskustaa luomalla yhtenäinen kahvila-, ravintola- ja ostosalue rautatieasemalta Goodmaniin
 • Kehitetään kunnianhimoisesti jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä
 • Rakennetaan Engelinrannasta mielenkiintoinen, yhteisöllinen ja ympäristöystävällinen alue, jossa rakentamisen ja asumisen uusia ratkaisuja on käytössä
 • Edistetään määrätietoisesti puurakentamista

 YMPÄRISTÖ – MAHDOLLISTAA KOKONAISVALTAISEN HYVINVOINNIN

 • Edistetään hiilineutraalia Hämeenlinnaa
 • Lisätään uusiutuvan energian käyttöä julkisissa rakennuksissa
 • Pyritään energiatehokkuuteen ja säästämiseen
 • Säilytetään talousmetsissä monimuotoinen lajisto luopumalla avohakkuista ja antaen eri ikäisen puuston kasvaa
 • Tuetaan sähköautojen yleistymistä takaamalla näille ilmainen pysäköinti määräajaksi
 • Lisätään ja monipuolistetaan kierrätyspisteitä sekä vahvistetaan niiden osalta tiedotusta

PDF Kuntavaaliohjelma 2017