Toimintasuunnitelma 2017

Hämeenlinnan Vihreät ry

Toimintasuunnitelma 2017                                                                                              

 

Keskeiset tavoitteet ja painopisteet

Hämeenlinnan Vihreät ry:n tarkoituksena on edistää Vihreiden linjausten mukaisten poliittisten tavoitteiden paikallista ja realistista toteutumista. Keskeisinä tavoitteina ovat kestävä kehitys sekä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti tasapainoinen kunta. Yhdistys toimii tavoitteellisessa yhteistyössä valtuustoryhmän, muiden luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa.

Toimintaa ohjaa syksyllä 2016 vahvistettu vaaliohjelma 2017–2020. Yhdistys toimii aktiivisesti ja näkyvästi laaja-alaisen keskustelun edistäjänä. Tavoitteena on pitkäjänteinen ja osallistava työ Vihreiden linjausten näkyväksi tekemiseksi ja myös kannatuksen lisäämiseksi paikallisesti siten, että kuntavaalivuosi 2017 on luonteeltaan enemmän toiminnan mittari kuin välitavoite.

Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenmäärää ja vaikuttavuutta kasvatetaan tekemällä yhdistyksen poliittista perustyötä hämeenlinnalaisten hyväksi. Olemme aktiivisia viestijöitä ja vuorovaikutuksessa keskenämme. Kuntavaalivuosi tuo osallistumisen paikkoja jäsenille ja edistää yhteistä tekemistä. 

 

Järjestetään erilaisia yhdistyksen tapahtumia niin, että toimintaan mukaan tulemisen kynnys on mahdollisimman matala. Vahvistetaan tietoisesti ja tavoitteellisesti osallisuutta, vuorovaikutusta ja avointa ilmapiiriä yhdistyksessä.

Näkyvyys, viestintä ja tiedottaminen

Vahvistetaan poliittista keskustelua reagoimalla aktiivisesti, realistisesti ja oikea-aikaisesti kaupungin asukkaita koskeviin suunnitelmiin muun muassa mielipidekirjoituksilla ja muilla kannanotoilla yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa. 

Kuntavaalien osalta vahvistetaan viestiä ja näkyvyyttä sekä tuetaan ehdokkaita yhteistoimintaan näkyvyyden edistämiseksi.

Yhdistyksen sisäisen viestinnän runkona toimivat yhdistyksen kaksi sähköpostilistaa (yleinen hmlvi, sekä luottamushenkilöille ja hallitukselle tarkoitettu hmlvi-aktiivit). Yhdistys tiedottaa toiminnastaan lisäksi yhdistyksen verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja lehti-ilmoituksilla. Yhdistyksen viestintävastaava koordinoi viestintää.

Tapahtumat ja tilaisuudet

Yhdistys tukee kuntavaaliehdokkaita ehdokastapahtumien järjestämisellä ja muulla tapahtumayhteistyöllä. 

Mahdollistetaan kuntalaisten äänen kuulluksi tulemista järjestämällä erilaisia tapahtumia ja kohtaamispaikkoja kaupungin asukkaille yhdessä jäsenistön ja Hämeen piirin kummikansanedustajien kanssa. Yhdistys osallistuu Elomessuille. 

Yhdistys on mukana ja tekee yhteistyötä valtuustoryhmän ja muiden luottamushenkilöiden kanssa heidän järjestäessään seminaareja ja yleisötilaisuuksia.

Hallitustyöskentely ja kokoukset

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokouksista ilmoitetaan yhdistyksen sähköpostilistalla. Hallituksen kokoukset ovat samalla avoimia kuukausitapaamisia koko jäsenistölle ja myös kaikille muille kiinnostuneille.

Hallitus hoitaa yhdessä hallituksen puheenjohtajan johdolla yhdistyksen asioita. Toiminnan lähtökohtana ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio, mutta toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman reaaliaikaisesti ja tilannekohtaisesti huomioiden muuttuvat tilanteet valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Valtuustoryhmä

Valtuustoryhmä kokoontuu säännöllisesti valtuuston infoiltana. Valtuustoryhmän tapaamiset ovat avoimia kokoontumisia. Ryhmä ilmoittaa kokoontumisten ajankohdat jäsenistölle sähköpostitse.

Yhteistyö

Yhdistys toimii aktiivisena jäsenenä piirijärjestö Hämeen Vihreät ry:ssä. Yhdistys tekee yhteistyötä lähiseudun vihreiden yhdistysten kanssa, sekä valtakunnallisten vihreiden järjestöjen kanssa. KantaHämeen vihreät nuoret ja opiskelijat jatkavat toimintaryhmänä Hämeenlinnan vihreiden sisällä.

Yhdistys lähettää edustajat puolueen järjestämiin tapahtumiin. Yhdistys tukee hallituksen jäsenten ja muiden aktiivien osallistumista koulutuksiin yhteistyössä piirin ja ViSiO:n kanssa.

Talous

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääosin luottamushenkilö- ja jäsenmaksuin sekä lahjoituksin. Taloussuunnittelussa pyritään takaamaan pitkäjänteinen toiminnan taso ja näkyvyys, samalla kun varmistetaan varojen riittävyys erityisesti kuntavaalivuosille.